• ระบบสินค้าคงคลัง (Inventory Control)

      เป็นระบบเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ ต่าง ๆ สามารถทำการขอใบเบิก, ใบเบิก , โอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง, ปรับปรุงเพิ่มลดสินค้าได้

  สามารถเลือกวิธีการคิดต้นทุนได้ 2 แบบ คือ วิธีต้นทุนถัวเฉลี่ย (Moving Average) และวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)
     
  สามารถระบุหมวด,ยี่ห้อสินค้า สำหรับรายงานวิเคราะห์ขายและอื่นๆและ กำหนดคลังและที่เก็บสินค้าได้ไม่จำกัด
     
  สามารถกำหนดยอดคงเหลือต่ำสุดและยอดคงเหลือสูงสุดของสินค้าเพื่อช่วยในการบริหารสินค้าคงคลัง
     
  สามารถกำหนดราคาซื้อมาตรฐาน , ราคาซื้อล่าสุด และ สามารถกำหนดปริมาณการซื้อที่เหมาะสมได้
     
  สามารถทำระบบ Packing (สินค้ามีหลายหน่วยนับ) เช่น ชิ้น, โหล, หีบ
     
  รองรับการขายสินค้าเป็นชุด (Set) โปรแกรมจะตัด Stock ให้โดยอัตโนมัติ และ สามารถกำหนดราคาขายได้
     
  สามารถบันทึกรายการเบิกใช้, เบิกผลิต, เบิกสินค้าตัวอย่าง,ตัดสินค้าชำรุด, เบิกยืมและเบิกอื่นๆ
     
  สามารถบันทึกรายการรับคืนจากเบิกใช้, เบิกผลิต, สินค้าตัวอย่าง, ตัดสินค้าชำรุด, ยืมและเบิกอื่นๆ
     
  สามารถบันทึกรับสินค้าที่ผลิตสำเร็จเข้าคลัง
     
  สามารถบันทึกการปรับเพิ่ม / ลด ราคาสินค้าได้ทั้งจำนวนเงินหรืออัตราเปอร์เซ็นต์
     
  สามารถบันทึกตรวจนับสินค้าและออกฟอร์มตรวจนับได้
     
  สามารถเรียกดูรายการแนะนำการสั่งซื้อ
     
  โปรแกรมจะทำการเตือนเมื่อสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ(จุดต่ำสุด)ทุกครั้งที่เข้าโปรแกรมและจะหายไปต่อเมื่อมีการบันทึกซื้อแล้วและสามารถออกรายงานได้ทันที
     
  สามารถบันทึกโอนย้ายสินค้าระหว่างสาขา , แผนก, JOB, คลังและที่เก็บได้และออกฟอร์มได้
     
  สามารถเรียกดูรายการสินค้าที่ไม่มีการขายได้เพื่อวางแผนการตลาด
     
  สามารถเรียกดูรายการสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหวได้เพื่อการวางแผนการบริหารคลังสินค้า
     
  สามารถเรียกดูรายละเอียดการเคลื่อนไหวของสินค้าแต่ละรายการ
     
  สามารถเรียกดูจำนวนสินค้าแต่ละรายการได้ ว่าอยู่ที่คลังใดบ้างที่เก็บใดบ้าง จำนวนเท่าใด
     
  สามารถดูวันที่ซื้อล่าสุด, ราคาซื้อล่าสุด, จำนวนที่ซื้อล่าสุด, จำนวนค้างรับของสินค้าแต่ละรายการ
     
  สามารถดูวันที่ขายล่าสุด, ราคาขายล่าสุด, จำนวนที่ขายล่าสุด, จำนวนค้างส่งของสินค้าแต่ละรายการ
     
  สามารถเรียกดู รายงานวิเคราะห์กำไรขั้นต้นของสินค้าจากการขาย
     
  สามารถเรียกดูรายงานวิเคราะห์กำไรขั้นต้นสุทธิจาก Invoice ได้
     
  สามารถเรียกดูรายงานวิเคราะห์กำไรขั้นต้นสุทธิ จากสินค้าคงเหลือได้
     
  สามารถบันทึกรูปสินค้าได้
     
  สามารถคำนวณต้นทุนได้อย่างถูกต้อง แม้ว่าจะบันทึกข้อมูล สลับลำดับและเวลาที่บันทึก
     
  สามารถบันทึกใบขอเบิกสินค้า และวัตถุดิบ พร้อมทั้งพิมพ์ ฟอร์มใบขอเบิก
     
Copyright ? 2006 - 2012 บริษัท แคสคอม จำกัด
2/2 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
Tel. 0-2416-1400 Fax. 0-2416-1415