โปรแกรมเช่าพื้นที่ ( KRM )
โปรแกรมบัญชี ( KASSONE )
โปรแกรมบริหารห้างสรรพสินค้า
โปรแกรมบริหารสินทรัพย์ ( Fixed Assets )
ติดต่อ : Kasscom - Tel. 0-2744-4804


+ ระบบพื้นที่เช่า (Rental Management)
  - กำหนดพื้นที่เช่า โดยแยกเป็น โซน / บูธ / ราคา / ขนาด ของพื้นที่เช่า .
  - Control จำนวนพื้นที่รวมตามตารางเมตร หรือ จำนวนบูธ ได้ เพื่อหายอดคงเหลือ จำนวนบูธหรือจำนวนพื้นที่แต่ละโซน .
  - สามารถระบุได้ว่า ในแต่ละโซน หรือแต่ละบูธ มีขนาดพื้นที่เท่าไร (กว้างxยาว) .
  - สามารถกำหนดกลุ่มสินค้าตามบูธ และประเภทสินค้าตามบูธ ได้ไม่จำกัด เพื่อดูยอดขายตามกลุ่ม ตามประเภทได้ .
  - สามารถกำหนดรหัสและข้อมูลผู้เช่า ได้ละเอียดครบถ้วนเพื่อการตั้งหนี้และจัดเก็บเงิน .
  - สามารถกำหนดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากค่าเช่าโดยไม่จำกัด เช่น ค่าจอดรถ ค่าบริการส่วนกลางค่าไอเย็น และ รายได้แบบรายวัน เป็นต้น .
  - สามารถกำหนด และแยกประเภทรถในการคิดค่าบริการจอดรถรายเดือนและรายวัน ได้ เช่น รถยนต์ รถบรรทุก ฯ .
  - ในสัญญาเช่าแต่และบูธ สามารถระบุเลขมิเตอร์น้ำ - ไฟ , มิเตอร์แก๊ส ได้ไม่จำกัด .
  - ในส่วนของค่าไฟฟ้า สามารถรองรับค่า FT และค่า CT เพื่อใช้ในการคำนวณค่าไฟฟ้า รวมทั้งแสดงรายละเอียด .
  - ในสัญญาเช่าแต่ละบูธ สามารถรองรับค่าโทรศัพท์แต่ละบูธได้ .
  - รองรับสัญญาเช่า ระยะยาว ระยะสั้น และแบบเซ้ง ได้ .
  - สามารถกำหนดงบประมาณของแต่ละบูธ หรือ ของแต่ละโซน ได้ โดยสามารถกำหนดเป็นกลุ่มตามโซน หรือ แต่ละบูธได้ .
  - รองรับ การรับรู้ได้ค่าเช่าพื้นที่ (พื้นที่ Promotion) ได้ เป็นการบันทึกบัญชีแบบ รายได้รับล่วงหน้า .
  - ทำการกลับรายการ รายได้ที่เกิดขึ้นจริงในบัญชีแยกประเภทให้ตามงวดที่เกิดขึ้นให้อัตโนมัติ .
  - กำหนดสัญญาเช่า สามารถระบุวันที่ทำสัญญา วันเริ่มต้นสัญญา และวันสิ้นสุดสัญญา การคำนวณค่าเช่า เป็นแบบ เดือน หรือ แบบต่อวัน .
  - รหัสบูธ ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประกอบสัญญาเช่น ค่าบริการส่วนกลาง ค่าจอดรถ ค่าไอเย็น และสามารถระบุชื่อร้านค้าของบูธ กลุ่มสินค้า ประเภทสินค้า เพื่อใช้ในการตั้งหนี้และเรียกเก็บเงินได้ .
  - สามารถกำหนดผู้เช่า 1 ราย สามารถทำสัญญาได้หลายสัญญา และแต่ละสัญญาสามารถระบุบูธในการเช่าได้ไม่จำกัดพร้อมทั้งระบุได้ว่าต้องการออกใบแจ้งหนี้รวมหรือแยกแต่ละบูธ .
  - ในการกำหนดค่าเช่า ค่าบริการส่วนกลาง ค่าไอเย็น สามารถกำหนดเป็นราคาต่อตารางเมตรได้ .
  - สามารถทำการปรับสัญญาตามปี จะเป็น ทุกปี หรือทุก 3 ปี จะปรับเท่ากันทุกปี หรือ ต้องการระบุอัตราในการปรับแต่ละปีไม่เท่ากันได้ .
  - สามารถทำการ Change Request (ปรับค่าเช่า - ค่าบริการ เพิ่ม / ลด สัญญาระหว่างงวด) ได้ .
  - สามารถบันทึกรับเงินจอง เพื่อหักค่าเช่างวดแรกได้ .
  - สามารถรับเงินประกัน และคืนเงินประกัน พร้อมทั้งดูความเคลื่อนไหวของเงินประกัน ได้ ตามเลขที่สัญญาเช่าได้ .
  - สามารถยกเลิกทั้งสัญญาเช่า หรือ ยกเลิกเฉพาะบางบูธของสัญญาเช่า หรือมิเตอร์น้ำ – ไฟ ได้ ก่อนหมดสัญญาได้ .
  - สามารถทำการต่อสัญญา ในกรณีผู้เช่าจะขอเช่าต่อในเงื่อนไขเดิม ได้โดยอัตโนมัติ .
  - สามารถเรียกดูรายงานตัวแผ่สัญญา (คำนวณรายได้ทุกงวดของสัญญา) .
  - สามารถเรียกดูรายงานตัวแผ่สัญญา เพื่อรู้ว่า ในแต่ละสัญญาและแต่งวด มีการออกใบแจ้งหนี้ครบหรือไม่ .
  - สามารถเรียกดูการคำนวณแต่ละงวดของรายได้ได้ เพื่อเช็คความถูกต้อง ก่อน Post Inv. จริงได้ .
  - สามารถเรียกดูรายงานบูธที่ยังว่าง ณ ปัจจุบัน ได้ .
  - สามารถเรียกดูสัญญาตามงวด – ที่ยังไม่ Post Invoice ได้§สามารถเรียกดูสัญญาที่หมดอายุสัญญาได้ .
  - สามารถเรียกดูรายงานสัญญาที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ได้ .
  - สามารถเรียกดูยอดขายและสรุปยอดขายตามสัญญา , ลูกค้า, รายได้, โซน, บูธ, กลุ่มสินค้า, ประเภทสินค้า .
  - โปรแกรมจะทำการ generate ใบแจ้งหนี้อัตโนมัติทุกเดือน พร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ .
  - ออกรายงานสถานะผู้เช่า Outstanding Aging เช่น ค้างชำระ .
  - เมื่อออกใบแจ้งหนี้แล้ว จะไปทำการตั้งลูกหนี้รายตัว และไปบันทึกรายได้ใน แยกประเภท (GL) .
  - ในการรับชำระหนี้ เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน สามารถกำหนดชำระหลายรายการต่อหนึ่งใบเสร็จหรือชำระบางส่วนได้ .

+ โปรแกรมสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคา (Kassone Fixed Assets )

+ ระบบขาย (Sales)

+ ระบบลูกหนี้ (Accounts Receivable)

+ ระบบซื้อ (Purchasing)

+ ระบบเจ้าหนี้ (Accounts Payable)

+ ระบบสินค้าคงคลัง (Inventory Control)

+ ระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger)

+ ระบบเช็คและธนาคาร (Cheque & Bank)

+ ระบบงบประมาณ (Budget Control)

+ ระบบภาษี(ValueAdded & Tax)


ระบบพื้นที่เช่า (Rental Management)

ระบบเช่าพื้นที่ (KRM) เป็น ระบบนี้จัดทำขึ้นมาเพื่องานด้านการควบคุมและบริหารการเช่า เช่น ค่าเช่า ค่าบริการส่วนกลาง ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าไอเย็น ค่าแก็ส และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน สะดวก รวดเร็ว ลดการทำงานซ้ำซ้อนและที่สำคัญ “ระบบนี้เป็นระบบที่ผู้บริหารสามารถทราบถึงรอบระยะเวลาในการได้รับเงินสดของสัญญาเช่าทั้งหมด โดยเริ่มตั้งแต่วันที่เช่าจนถึงวันที่หมดสัญญาเช่า เพื่อให้ผู้บริหารสามารถวางแผนเงินล่วงหน้าที่จะได้รับ อย่างทันที ถูกต้องและแม่นยำ” พร้อมทั้งสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบบัญชีแคสวันตามมาตรฐานได้โดยสมบูรณ์
Control จำนวนพื้นที่รวมตามตารางเมตร หรือ จำนวนบูธ ได้ เพื่อหายอดคงเหลือ จำนวนบูธหรือจำนวนพื้นที่แต่ละโซน
Copyright © 2006 - 2018 บริษัท แคสคอม จำกัด
21/137 หมู่ 4 ถ.อนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
Tel. 0-2405-7772 Fax. 0-2405-7772 ต่อ 104